Dielectric screening

March 24, 2017
In addition to Raman

Cover ImageCitation data is made available by participants in CrossRef's Cited-by Linking service. For a more comprehensive list of citations to this article, users are encouraged to perform a search in SciFinder.

Jungwook Choi, Hanyu Zhang, and Jong Hyun Choi

ACS Nano2016 10 (1), 1671-1680

Albert F. Rigosi, Heather M. Hill, Yilei Li, Alexey Chernikov, and Tony F. Heinz

Nano Letters2015 15 (8), 5033-5038

Datong Zhang, Dennis Zi-Ren Wang, Richard Creswell, Chenguang Lu, Jonathan Liou, and Irving P. Herman

Chemistry of Materials2015 27 (14), 5032-5039

Cover ImageDhiraj Prasai, Andrey R. Klots, AKM Newaz, J. Scott Niezgoda, Noah J. Orfield, Carlos A. Escobar, Alex Wynn, Anatoly Efimov, G. Kane Jennings, Sandra J. Rosenthal, and Kirill I. Bolotin

Nano Letters2015 15 (7), 4374-4380

Young-Jun Yu, Keun Soo Kim, Jungtae Nam, Se Ra Kwon, Hyeryoung Byun, Kwanjae Lee, Jae-Hyun Ryou, Russell D. Dupuis, Jeomoh Kim, Gwanghyun Ahn, Sunmin Ryu, Mee-Yi Ryu, and Jin Soo Kim

Cover ImageNano Letters2015 15 (2), 896-902

Longlu Wang, Xidong Duan, Gongming Wang, Chengbin Liu, Shenglian Luo, Shuqu Zhang, Yunxiong Zeng, Yuzi Xu, Yutang Liu, Xiangfeng Duan

Applied Catalysis B: Environmental2016 186, 88-96

Kenneth M. Goodfellow, Chitraleema Chakraborty, Kelly Sowers, Pradeep Waduge, Meni Wanunu, Todd Krauss, Kristina Driscoll, A. Nick Vamivakas

Applied Physics Letters2016 108, 021101

Cover ImageNihan Kosku Perkgoz, Mehmet Bay

Nano-Micro Letters2016 , 70-79

G Plechinger, F Mooshammer, A Castellanos-Gomez, G A Steele, C Schüller, T Korn

2D Materials2015 2, 034016

Ziwei Li, Ruquan Ye, Rui Feng, Yimin Kang, Xing Zhu, James M. Tour, Zheyu Fang

Advanced Materials2015 27 (10.1002/adma.v27.35), 5235-5240

Yuri N. Gartstein, Xiao Li, Chuanwei Zhang

Physical Review B2015 92,

Ti Wang, Qingfeng Liu, Claudiu Caraiani, Yupeng Zhang, Judy Wu, Wai-Lun Chan

Physical Review Applied2015 4,

YOU MIGHT ALSO LIKE
Planet X, Nibiru, Hercobulus - Clash of The Gods - Density
Planet X, Nibiru, Hercobulus - Clash of The Gods - Density ...
Clash of The Gods - Orbital Shift, Density Spikes and
Clash of The Gods - Orbital Shift, Density Spikes and ...
Elmfire simulation of density fluctuation in FT-2
Elmfire simulation of density fluctuation in FT-2
Share this Post